Butiksservice laddar...

Köpevillkor

Betalning
Vi erbjuder följande betalningsmöjligheter.
– Faktura med betalningsfrist på 30, 60 eller 90 dagar efter godkänd kreditprövning. Fakturering sker via Finansia Fakturatjänst eller Wasa Kredit.
– Leasing via Wasa Kredit AB eller någon annan av de finansinstitut vi samarbetar med.
– Förskottsfaktura. För postorderkunder som är förstagångskunder och som inte är upplagda i vårt kundsystem tillämpar vi förskottsfaktura. Faktura skickas efter att ordererkännande bekräftats.

Undersökningsplikt
Undersökningsplikt måste fullgöras vid mottagande av gods.
Fel som skäligen borde upptäckts vid leverans men ej åberopats vid mottagande av godset kan ej åberopas i efterhand och ersätts eller åtgärdas ej.
Butiksservice i Kalmar AB står ej för några transportskador som gått med våra speditörer.

Reklamation måste ske omgående till speditören och köparen måste tillse att reklamationen noteras på fraktsedeln. Det är viktigt att inkludera ett foto på skadan. Om köparen undertecknar följesedeln/fraktsedeln och därmed godkänner att varorna mottagits oskadade kommer framtida reklamationer ej att accepteras.

Garanti
Ett års garanti lämnas på produktdelar (reservdelar) från fakturadatum. Plug-in (maskiner som kopplas till adapter eller annan
elförsörjning), gasmotordriven utrustning (maskin), kylskåp och frysskåp, trefaskopplingar samt samtliga andra maskiner måste installeras av behörig fackman. Underlåtenhet att följa dessa regler medför att garantin blir ogiltig. Fakturan utfärdad av den behörige fackmannen avseende installationen och/eller annan åtgärd skall sparas under hela garantiperioden och uppvisas på begäran.

Tre månaders garanti gäller vid köp av begagnade maskiner.

Äganderättsförbehåll
Säljaren förbehåller sig rätten att återta den sålda egendomen intill dess köparen fullgjort samtliga betalningsförpliktelser enligt ingånget avtal. Köparen får till dess samtliga betalningsförpliktelser enligt ingånget avtal fullgjorts ej försälja, pantsätta, uthyra eller på annat sätt begränsa säljarens äganderätt.

Reservationer
Vi re­ser­ve­rar oss för fel­ak­tig­he­ter och miss­tag av­se­en­de pri­ser och produkter på den­na webbsi­da (inkl. länkade sidor).
Vi re­ser­ve­rar oss även för slut­för­sälj­ning och even­tu­el­la brist­si­tu­a­tio­ner el­ler le­ve­rans­svå­rig­he­ter av pre­sen­te­ra­de pro­duk­ter,
samt för pris­för­änd­ring­ar och sortiment/pro­duktför­änd­ring­ar ut­an­för vår kon­troll.

Tvist
Samtliga invändningar är föremål för omvänd bevisbörda till Butiksservice i Kalmar AB favör. Butiksservice i Kalmar AB har presumtionsrätt vid tvist. Samtliga tvister handläggs vid Kalmars Tingsrätt.